رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF تأثیر12هفته تمرینات منتخب پیشگیری از آسیب بر ریسک فاکتورهای درونی مچ پای فوتبالیست های مرد حرفه ای
پدید آورنده : حمزه فتاحیان
سال دفاع : 1395/05/05
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي- حركات اصلاحي
استاد راهنما : آقاي دکتر نادر رهنما شماره دانشجو : 930470421
چکیده :
چکيده هدف از اين مطالعه تأثير 12 هفته تمرينات منتخب پيشگيري از آسيب بر ريسک فاکتورهاي دروني مچ پاي فوتباليست هاي مرد حرفه اي بود. جهت انجام اين تحقيق 50 نفر از فوتباليست هاي زير 21 سال باشگاه فرهنگي ورزشي ذوب آهن اصفهان که در تمرينات پيش فصل 96-95 حضور داشتند براي شرکت در اين تحقيق انتخاب شدند. آزمودني ها به صورت تصادفي در2 گروه 25 نفره تقسيم شدند، که شامل گروه تجربي با ميانگين و انحراف استاندارد کلي سن 15/2 ± 06/19 سال ، قد49/2 ± 25/175 سانتي متر، وزن 88/2 ± 74/68 کيلوگرم و BMI52/2 ± 95/21 و گروه کنترل با ميانگين و انحراف استاندارد کلي سن 39/1 ± 38/19 سال ، قد14/3 ± 176 سانتي متر، وزن 18/3 ± 3/68 کيلوگرم و BMI88/2 ± 83/21 بودند. ابتدا قد، وزن وطول پاي آزمودني ها اندازه گيري شد و در مرحله پيش آزمون از آزمودني ها به منظور بررسي تعادل ايستا، تست لک لک و براي بررسي تعادل پويا تست ستاره (SEBT) تعديل شده(تستY)، اندازه گيري دامنه حرکتي مچ پا در حالت پلانتارفلکشن و دورسي فلکشن بوسيله گونيامتر و ميزان پرش ارتفاع (سارجنت) به وسيله متر به عمل آمد. سپس گروه تجربي پروتکل تمريني خود را به مدت 12 هفته هرهفته 3 جلسه و هر جلسه 30 دقيقه به تمرين پرداختند و گروه کنترل تنها تمرينات معمول روزانه خود را انجام دادند. پس از 12 هفته تمامي متغييرها مجدداً اندازه گيري شدند. براي مقايسه بين گروهي از آزمون تي تست با دو گروه مستقل استفاده شد و سطح معني داري نيز(P<0/05) نتايج نشان داد که گروه تمرين تجربي بيشترين افزايش را در تعادل ايستا، تعادل پويا و ميزان پرش ارتفاع از خود نشان دادند، هرچند در دامنه حرکتي مچ پا بهبودي حاصل شد اما از نظر آماري معنادار نبود. بر اساس يافته هاي پژوهش نتيجه گرفته مي شود که تمرينات منتخب پيشگيري از آسيب باعث بهبود تعادل ايستا و پويا و ميزان پرش ارتفاع فوتباليست ها مي شود. بنابر اين توصيه مي شود که اين تمرينات در برنامه هاي تمريني بازيکنان فوتبال مورد استفاده قرار گيرد. واژگان کليدي: تعادل ايستا، تعادل پويا، تمرينات پيشگيري از آسيب، دامنه حرکتي مچ پا، پرش ارتفاع، فوتباليست
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;