رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF تآثیر ۱۲ هفته تمرینات مقاومتی با کش تراباند برروی ناهنجاری سر به جلو در کارکنان بانکهای شهرستان شیراز
پدید آورنده : راضیه هوشمندی
سال دفاع : 1395/03/26
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي- حركات اصلاحي
استاد راهنما : آقاي دکتر غلامعلی قاسمی شماره دانشجو : 920610451
چکیده :
مطالعه?? هفته تمرين مقاومتي با کش تراباند بر روي ناهنجاري سر به جلو در کارمندان بانک شهر شيراز چکيده زمينه و هدف : ناهنجاري سر به جلو يكي از شايع ترين ناهنجاري هاي وضعيتي نامطلوب است كه با ضعف عضلات ثبات دهنده گردني همراه است. تمرينات ورزشي مي تواند راهکار مناسبي براي پيشگيري و حتي بهبود اين عارضه باشد. هدف از اين تحقيق، مطالعه?? هفته تمرين مقاومتي با کش تراباند بر روي ناهنجاري سر به جلو، دامنه حرکتي و قدرت عضلاني در کارمندان بانک شهر شيراز بود . مواد و روش ها : در اين مطالعه نيمه‌تجربي، از ميان کارمندان بانک شهرشيراز 26 نفربا زاويه سر به جلوي بيشتر از 4? درجه به‌طور تصادفي به دوگروه تمرين(13 نفر) وکنترل(13 نفر) تقسيم شدند. آزمودني‌هاي گروه تمرين به مدت ?? هفته(? جلسه‌ غيرمتوالي در هفته و?? دقيقه در هر جلسه) با سه رنگ زرد، قرمز و سبز به تمرين مقاومتي پرداختند. تمرکز پروتکل تمريني بر روي عضلات سر و کمربندشانه اي بود. قبل از شروع پروتکل تمريني و بعد از اتمام آن، زاويه سر به جلو، دامنه حرکتي و قدرت عضلاني عضلات گردن به ترتيب از طريق روش فتوگرامتري، گونيامتر و دينامومتر در آزمودني هاي هر دو گروه اندازه گيري ‌شد. از روش‌هاي آماري t همبسته و مستقل وهمچنين نرم‌افزار SPSS نسخه ??استفاده شد(05/0P<) . نتايج: در گروه تمرين ميانگين زاويه سر‌به‌جلو کاهش(???/?=p)،‌ قدرت عضلات‌ فلکسور واکستنسور(???/?=p)، فلکسورهاي جانبي سمت‌راست و چپ گردن(???/?=p) و دامنه حرکتي فلکش(???/?=p)، دامنه حرکتي چرخاننده سمت راست و چپ(???/?=p) و دامنه حرکتي اکستنشن(???/?=p) افزايش معناداري داشت. بين دو گروه تفاوت معناداري در زاويه سر به جلو(???/?=p)، قدرت عضلات فلکسور واکستنسور (???/?=p)، فلکسورهاي جانبي سمت راست(???/?=p) و چپ(???/?=p) گردن و دامنه هاي حرکتي فلکش(???/?=p)، اکستنشن(???/?=p) و فلکشن جانبي سمت چپ(???/?=p) گردن ديده شد. بحث و نتيجه گيري : با توجه به نتايج بدست آمده ، مي توان گفت كه تمرينات اصلاحي اعمال شده در اين تحقيق مي تواند يك راه حل مناسب، علمي و بدون عارضه جانبي براي بهبود وضعيت سر به جلو افراد مبتلا به اين ناهنجاري باشد. واژگان کليدي : سر به جلو ، تراباند ، دامنه حرکتي ، قدرت عضلاني ، کارمند بانک
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;