رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF : بررسی جنبه های مختلف مدیریت و بازاریابی در بین دندانپزشکان عمومی شاغل در مطب های خصوصی شهرستان ساری
پدید آورنده : آرش بلارک
سال دفاع : 1395/06/14
مقطع تحصیلی : دکتراي حرفه اي رشته تحصیلی : دندانپزشكي تكميلي
استاد راهنما : آقاي حسنعلی آقاجانی کاسگری شماره دانشجو : 93991100049
استاد مشاور : خانم دکتر هاجر شکرچی زاده اصفهانی
چکیده :
زمينه و هدف: علم مديريت کب و کار (MBA) از علوم جديد بوده و داراي اصول کلي و قابل تعميم به تمامي رشته هايي که به نحوي با تجارت سر و کار دارند مي باشد ولي در زمينه دندانپزشکي هنوز در سطح جهاني به تکامل نرسيده است بنابراين، اين تحقيق با هدف بررسي جنبه¬هاي مختلف مديريت کسب و کار در بين دندانپزشکان عمومي شاغل در مطب¬هاي خصوصي در شهر ساري انجام شده است. مواد و روشها: پژوهش حاضر از نوع توصيفي- تحليلي و به روش مقطعي مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش را كليه دندانپزشكان عمومي شهر ساري که در مطب خصوصي مشغول به فعاليت مي¬باشند، تشکيل مي¬داد. با استفاده از روش نمونه گيري آسان 64 نفر براي شرکت در مطالعه انتخاب شدند. با مراجعه حضوري به مطبهاي خصوصي، از افراد داوطلب خواسته شد پرسشنامه اي را در رابطه با جنبه هاي مختلف مدريت کسب و کار تکميل نمايند. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون آماري يومن¬ويتني، آزمون کروسکال واليس و آزمون ويلکاکسون تک نمونه¬اي بر مبناي ميانه پاسخ ¬ها استفاده شد. يافته ها: ميانگين نمره کل مديرت کسب و کار در بين دندانپزشکان عمومي شاغل در شهر ساري72/58 با انحراف معيار 7/46 بدست آمد. ميانگين نمره در حيطه تبليغات و بازاريابي 8/3 (انحراف معيار 27/2) ، در حيطه ارتباط موثر و روابط عمومي 25/10 (انحراف معيار 2/1) ، در حيطه نواوري 08/2 (انحراف معيار 7/1)، در حيطه رقابت و ايجاد وجه تمايز 7/4 (انحراف معيار 7/1) ، در حيطه ارتقاءعلمي و حرفه اي 67/2 (انحراف معيار 17/1) و در حيطه تجزيه و تحليل مالي 06/4 (انحراف معيار 83/2 ) بدست آمد. بر اساس نتايج ازمون ويلکاکسون، تنها شاخص ارتباط موثر و روابط عمومي در وضعيت مطلوبي قرار داشت. ارتباط معني داري بين مديريت کسب و کار و حيطه هاي آن با سن، جنس و سابقه کاري شرکت کنندگان وجود نداشت. نتيجه: بر اساس نتايج بدست آمده، وضعيت مديريت کسب و کار و بيشتر حيطه هاي آن در بين دندانپزشکان عمومي شاغل در مطب¬هاي خصوصي شهر ساري در وضعيت مطلوبي قرار ندارد لذا پيشهنهاد مي شود به اين مهم در دوره هاي بازآموزي در بين دندانپزشکان در حال کار و نيز گنجاندن در برنامه هاي اموزشي دانشگاه ها توجه شود.
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;