رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF : ارزیابی اثر انتی میکروبیال مخلوط زینک اکساید اوژنول و نانو سیلوردر برابر باکتری های شایع درکانال دندان های شیری با پالپ نکروز
پدید آورنده : سكينه شيرعلي شهرضا
سال دفاع : 1398
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : دندانپزشكي كودكان
استاد راهنما : شماره دانشجو : 95895100014
چکیده :
زمینه و هدف:خاصیت ضد عفونی کننده‌ی مواد پر کننده‌ی کانال ریشه در روش پالپکتومی جهت حذف عوامل بیماریزای باقیمانده از کانال به نظر بسیار مهم می‌رسد. در میان مواد استفاده شده در درمان پالپکتومی، ‌ماده زینک اکساید اوژنول (ZOE) دارای سابقه طولانی به عنوان ماده پرکننده کانال ریشه می باشد. همچنین نانوسیلور دارای خاصیت انتی باکتریال بوده وبا افزودن به مواد باعث بهبود خاصیت انتی باکتریال می شود.لذا هدف از این مطالعه ارزیابی اثر انتی میکروبیال مخلوط زینک اکساید اوژنول ودر صدها مختلف نانو سیلوردر برابر باکتری های شایع درکانال دندان های شیری با پالپ نکروز است. مواد و روش¬ها: در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی، خاصیت ضدمیکروبی ترکیب نانوسیلور با غلظت¬های مختلف (0٪-0.5 %-1%-2%-5%)و ZOE با روش تست تماس مستقیم بر روی باکتری انتروکوکوس فکالیس واسترپتوکوکس موتانس واشرشیا کولای مورد بررسی قرار گرفت. نانوسیلور با درصدهای مختلف در ترکیب با ZOEآماده شد سپس در میکروپلیت قرار گرفت. سوسپانسیون استاندارد باکتری انتروکوکوس فکالیس واسترپتوکوکس موتانس واشرشیا کولای در مجاورت نمونه¬ها قرار داده شد .سپس محیط کشت بی اچ آی براث بر روی گروه‌ها افزوده شدپس از 1 ساعت، 1روز، 2روز و 7روز از هر چاهک محیط کشت برداشته و به نرمال سالین افزوده و رقت¬های مورد نظر را بدست آورده و بر روی محیط کشت بی اچ آی آگار، کشت داده شد. از آزمون آنالیز واریانس دوطرفه و سه طرفه استفاده شد.داده های بدست آمده از تحقیق با استفاده از آزمون¬های آماری و نسخه¬ی 22 نرم افزار SPSS تحلیل شد. میزان خطای قابل قبول در مطالعه معادل 05/0 در نظر گرفته شد. یافته¬ها: میانگین تعداد کلنی ها در تمام غلظت های مخلوط زینک اکساید و نانوسیلور در برابر باکتری ها کاهش پیدا کرد و اختلاف معنی داری بود. (مقدار P>05/0). میانگین تعداد کلنی ها در تمام غلظت های با گذشت زمان های نیز کاهش معنی داری داشت. (مقدار P<05/0). نتيجه‌گيری‌:نتایج نشان داد که افزودن نانوسیلور تا ۵٪ به زینک اکساید اوژنول باعث افزایش اثر ضد باکتریایی این ماده در برابر انتروکوکوس فکالیس واسترپتوکوکوس موتانس و اشرشیا کولای می شود. واین خاصیت انتی باکتریال در طول زمان حفظ می‌شود. واژگان کلیدی: زینک اکساید اوژنول، انتی باکتریال ,نانوسیلور
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;