رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی در آب و خشکی بر تعادل، قدرت عضلانی، سرعت راه رفتن و کیفیت زندگی مردان مبتلا به پارکینسون
پدید آورنده : رضا انوري
سال دفاع : 1397
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي- حركات اصلاحي
استاد راهنما : شماره دانشجو : 950235701
چکیده :
بیماري پارکینسون به سبب اختلال در مراکز کنترل بدن باعث به وجود آمدن ارتعاش در حالت استراحت، برادي کینزي، لرزش، سخت شدگی عضلانی و عدم تعادل وضعیتی می شود، لذا هدف از این پژوهش، مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی در آب و خشکی بر تعادل، قدرت عضلانی ، سرعت راه رفتن و کیفیت زندگی مردان مبتلا به پارکینسون بود. تعداد 40 مرد مبتلا به بیماری پارکینسون که در مرحله سه بیماری پارکینسون قرار داشتند به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در چهار گروه تمرین در آب (میانگین± انحراف استاندارد: سن 8/3±2/55 سال، قد 1/14± 168 سانتی متر، وزن 7/5± 9/68 کیلوگرم)، تمرین در خشکی (میانگین± انحراف استاندارد: سن 4/3±7/54 سال، قد 9/13± 1/166 سانتی‌متر، وزن 3/6±8/66 کیلوگرم)، تمرین ترکیبی (میانگین± انحراف استاندارد: سن 9/2±1/56 سال، قد 4/14± 7/167 سانتی متر، وزن 4/4± 2/67 کیلوگرم) و کنترل (میانگین±انحراف استاندارد: سن 3/3±4/55 سال، قد 1/11± 8/166 سانتی متر، وزن 4± 4/65 کیلوگرم) قرار گرفتند. گروه های تجربی علاوه بر درمان هاي دارويي به مدت 8 هفته، هر هفته 3 جلسه، هرجلسه 60 دقيقه به انجام تمرینات مقاومتی پرداختند؛ در حالي كه بيماران گروه کنترل در اين مدت تنها درمان هاي دارويي دريافت كردند. تعادل ایستا (پای برتر چشم باز)، قدرت عضلانی (اسکات)، سرعت راه رفتن (تست 10 متر) و کیفیت زندگی (پرسشنامه کیفیت زندگی-37) نمونه ها قبل و بعد از هشت هفته مورد ارزیابی قرار گرفت و داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک راهه تجزیه و تحلیل گردید (05/0>P ). درگروه های تجربی تعادل ایستا بطور معناداری(05/0> P) بهبود یافت، اما در گروه کنترل تغییرات معناداری (05/0< P) مشاهده نشد. در مجموع تفاوت معناداری بین گروه های تجربی و کنترل مشاهده شد (05/0> P). درگروه های تجربی قدرت عضلانی بطور معناداری (05/0> P) بهبود یافت، اما در گروه کنترل تغییرات معناداری (05/0< P) مشاهده نشد. در مجموع تفاوت معناداری بین گروه های تجربی و کنترل مشاهده شد(05/0> P). در گروه های تجربی سرعت راه رفتن تغییرات معناداری را نشان نداد (05/0< P). در مجموع تفاوت معناداری بین گروه های تجربی و کنترل مشاهده نشد(05/0< P). در گروه های تجربی کیفیت زندگی بطور معناداری (05/0> P) بهبود یافت، اما در گروه کنترل تغییرات معناداری (05/0< P) مشاهده نشد. در مجموع تفاوت معناداری بین گروه های تجربی و کنترل مشاهده شد(05/0>P). از یافته های تحقیق حاضر می توان نتیجه گرفت که تمرینات مقاومتی در آب و خشکی می تواند موجب بهبود تعادل، قدرت عضلانی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پارکینسون گردد، لذا می تواند به عنوان يك مداليته مفيد براي توانبخشی بیماران مبتلا به پارکینسون توصيه شود.
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;