رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی یوگا محور بر پریشانی روانشناختی، عواطف منفی، افکار ناکارآمد و تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتلا به بیماری التهابی روده
پدید آورنده : ماندانا عجمي
سال دفاع : 1398
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : روانشناسي عمومي
استاد راهنما : شماره دانشجو : 950057669
چکیده :
این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی شناخت¬درمانی مبتنی بر ذهن¬آگاهی یوگامحور بر پریشانی روانشناختی، عواطف منفی، افکارناکارآمد و تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتلا به بیماری التهاب روده، انجام گرفته است. روش پژوهش کاربردی و از نوع شبه آزمایشی و پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جهت نمونه گیری به مرکز تحقیقات روان¬تنی (سایکوسوماتیک) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مراجعه شد و پرسشنامه¬های مقیاس افکار ناکارآمد، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان و پریشانی روان شناختی در اختیار نمونه ها قرار داده شد. ۲۴ بیمار به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند؛ گروه آزمایش 8 جلسه درمان بر اساس شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی یوگا محور را دریافت کردند. بعد از پایان دوره درمانی مجدداً تستها تکرار و نمرات خام بوسیله نرم افزار SPSS مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفتند. جهت بررسی فرضیه های پژوهش از روش تحليل کوواریانس، در فرضیه های اصلی از روش تحلیل کوواریانس تک متغیره و در فرضیه های فرعی از روش تحلیل کواریانس چند متغیره استفاده گردیده است. بحث و نتیجه‌گیری: از آنجا که بیماری التهاب روده یک بیماری شایع و دارای زمینه های روانشناختی است که می تواند شرایط زندگی این بیماران را تحت تأثیر قرار دهد؛ همچنین متابعت درمانی و رعایت دستورات تیم درمانی (پزشک جهت استفاده از داروها و متخصص تغذیه جهت رعایت رژیم غذایی)، برای این بیماران بسیار حائز اهمیت است لذا با توجه به نتایج این پژوهش، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی یوگا محور، یکی از روشهای درمانی غیر دارویی کارآمد در مدیریت روانشناختی این بیماری معرفی می گردد و ضروری است که به عنوان یک درمان مؤثر، در کنار درمانهای دارویی مورد توجه قرار گیرد.
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;