رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF اثر بخشی آموزش عناصر بازی کامپیوتری بر کارکردهای اجرایی(بازداری، حافظه فعال ، دیداری- فضایی، توجه، انعطاف پذیری شناختی) در کودکان 8 تا 12 سال مبتلا به اختلال یادگیری همراه با نقص توجه و بیش فعالی
پدید آورنده : ام البنين نقيان كوپايي
سال دفاع : 1398
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : روانشناسي باليني
استاد راهنما : شماره دانشجو : 950037990
چکیده :
هدف پژوهش اثربخشی آموزش عناصر بازی کامپیوتری بر کارکردهای اجرایی (بازداری، حافظه فعال، دیداری-فضایی، توجه، انعطاف پذیری شناختی) در کودکان 12-8 ساله مبتلا به اختلال یادگیری همراه با نقص توجه - بیش فعالی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری همرا ه با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه کودکان 12-8 ساله مبتلا به اختلال یادگیری همراه با نقض توجه-بیش فعالی شهراصفهان در سال تحصیلی 98-97 بود. به روش نمونه گیری دردسترس تعداد 30 نفر از کودکان12-8 ساله مبتلابه اختلال یادگیری همراه با نقص توجه - بیش فعالی انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفت. ابزارهای پژوهش شامل آزمون عصب روان‌شناختی کانرز(2004)، مقیاس هوش وکسلر ویرایش چهارم (2003)و پرسشنامۀ رتبه بندي رفتاري کارکردهاي اجرائی(جیوبا2000) بود. داده ها با روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و با نرم افزار SPSS نسخه 24 تحلیل شد. نتایج تحلیل نشان داد که تفاوت معناداری بین گروه آزمایش وکنترل درکارکردهای اجرایی و مولفه های بازداری، حافظه فعال، دیداری-فضایی، توجه، انعطاف پذیری شناختی در سطح 01/0>P وجود دارد. همچنین مرحله پیگیری تفاوت معناداری با مرحله پیش آزمون نداشت (05/0
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;