رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF واكاوي و تطبيق معني زندگي از ديدگاه علامه طباطبائي و توماس آكوييناس --
پدید آورنده : روح انگيز محمدي خشوئي
سال دفاع : 1397
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : مديريت آموزشي
استاد راهنما : شماره دانشجو : 930551475
چکیده :
پژوهش حاضر به منظور توصیف تجارب کارکنان ، بیماران و همراهان آنان در تبیین مولفه های فرهنگ سازمانی ایمنی بیمار با رویکرد مدیریت خطا در مراکز آموزشی درمانی و ارائه الگوی مفهومی در این رابطه انجام شده است. این پژوهش یک مطالعه ترکیبی اکتشافی (کیفی و کمی) و در 2 مرحله اصلی (که شامل 4 زیر مرحله بود) انجام شده است. مرحله اول و دوم مطالعه به روش کیفی از نوع پدیدار شناسی انجام گردیده ؛ نمونه گیری به روش مبتنی بر هدف از نوع نامتجانس محور متشکل از 17 نفر از کارکنان و 15 نفر از بیماران و همراهان انجام و از شرکت کننندگان مصاحبه عمیق به عمل آمده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در مرحله اول و دوم از روش کلایزی استفاده شده است.در مرحله سوم تم های حاصل از مرحله اول و دوم با یکدیگر ادغام و در مرحله چهارم اعتبارسنجی مولفه های حاصل شده در مراحل قبلی با استفاده از تکنیک دلفی مورد نظر سنجی 20 نفر از کارشناسان و خبرگان ایمنی در مراکز آموزشی درمانی قرار داده و پس از تکمیل و جمع آوری نظرات داده ها وارد نرم افزار SPSSشماره 16 شده و بر اساس روش های آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. پس از رسیدن به اجماع 70 درصد و اعمال نظرات و پیشنهادات خبرگان الگوی مفهومی نهایی پژوهش ارائه گردید. یافته ها در مرحله اول مطالعه مشتمل بر 353 کد اولیه ، 33 دسته موضوعی و 7 تم اصلی و در مرحله دوم مطالعه مشتمل بر 186 کد اولیه ،28 دسته موضوعی و 6 تم اصلی بود که پس از ادغام و نظر سنجی و اجماع نظر خبرگان 6 مولفه اصلی با عناوین فرهنگ پذیرش وگزارش دهی خطاها در مقابل سرپوش گذاری خطاها ؛ پاسخ دهی و ریشه یابی عوامل مرتبط با خطاها ؛ جاری سازی فرهنگ آموزش و یادگیری ، درس آموزی و به اشتراک گذاری تجارب خطاها ؛ رسالت و تعهد سازمانی به استقرار و اجرای استانداردهای ایمنی بیمار و مداخلات پیشگیرانه خطاها ؛ توسعه فرهنگ کار تیمی ، مشارکتی و همکاری بین حرفه ای و ارزش گذاری حقوق بیمار حاصل گردید.
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;