رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF آسيب شناسي سياستگذاري جمهوري اسلامي ايران در پيشگيري از اعتياد و ارائه راهكار
پدید آورنده : مسعود مهدويان فر
سال دفاع : 1396
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : علوم سياسي - سياستگذاري عمومي
استاد راهنما : شماره دانشجو : 930545980
چکیده :
اعتیاد به‌ موادمخدر‌در ‌ایران همواره‌ به عنوان یک دغدغه ملی برای مردم، نخبگان و سیاست‌گذاران مطرح بوده‌است.نتایج پیمایش‌ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانی نیز نشان‌می‌دهد که ایرانیان اعتیاد را پس ازبیکاری‌ وگرانی، در رده‌ی‌سوم مسائل‌اجتماعی ایرانی قلمداد‌کرده‌اند. البته این مسأله ‌اجتماعی درسطح ملی‌محدودنبوده و به عنوان یک دغدغه فراملی هم در عرصه بین‌المللی مورد توجه نهادهای متولی قرارگرفته‌است. درهم‌تنیدگی عوامل‌ روانی‌،‌اجتماعی،‌ زیستی فرهنگی ‌و ‌اقتصادی این مسأله‌ را‌ به‌ یکی‌ از پیچیده‌ترین آسیب‌های‌اجتماعی جوامع تبدیل‌کرده‌است. بر‌این ‌اساس ‌پژوهش ‌حاضر ‌تلاش‌دارد‌‌ ‌تا‌‌با‌‌رویکردی‌آسیب‌شناسانه،‌‌‌سیاست‌گذاری‌های‌ جمهوری‌‌اسلامی‌ایران در پیشگیری ازاعتیاد را مورد بررسی‌قراردهد و راهکارهایی نیز ارائه‌نماید. این پژوهش درزمره پژوهش‌های ترکیبی(آمیخته) می‌باشد که با تلفیق روش‌های کمی و کیفی نظیر روش‌دلفی، تحلیل‌محتوا، تحلیل‌عاملی و تحلیل سلسله‌مراتبی سعی‌نموده به بهره‌گیری از نظرات نخبگان‌بپردازد.‌ جامعه‌آماری‌موردمطالعه، نخبگان‌ درچهارگروه‌ سیاست‌گذاران، مدیران‌اجرایی، صاحب‌نظران و ذینفعان(بهبودیافتگان)بوده‌اند.داده‌های حاصل ازاجرای3مرحله روش‌دلفی نهایتا در قالب 28آسیب فرآیند سیاست‌گذاری رتبه‌بندی‌شده‌اند که ذاتی‌نبودن پیشگیری‌در وظایف‌متولیان، عدم‌تناسب‌ساختار‌سازمانی، ابهام در سازوکار ارزیابی و بازخوردسیاست‌گذاری‌ها، تمایل به برنامه‌های پیشگیرانه زودبازده و ... ازجمله مهمترین آن‌ها می‌باشند. واژگان‌کلیدی: سیاست‌گذاری، پیشگیری، ایران، اعتیاد، روش‌دلفی
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;