رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF بررسی رابطه آبدیدگی ،اصالت شخصیت ، بازیگوشی و کنجکاوی با رضایت از زندگی درکارکنان بازنشسته صنعت نفت اصفهان
پدید آورنده : شهين سعادت خواه
سال دفاع : 1395/11/30
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : روانشناسي عمومي
استاد راهنما : خانم دکتر ایلناز سجادیان شماره دانشجو : 930362226
استاد مشاور : آقاي دکتر امیر قمرانی
چکیده :
این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین آبدیدگی‌، اصالت شخصیت‌، بازیگوشی روانشناختی و کنجکاوی با رضایت از زندگی کارمندان سالمندبازنشسته صنعت نفت‌شهر اصفهان انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه‌ی کارمندان سالمند بازنشسته صنعت نفت شهراصفهان درسال 1395بودند(N=5890). که از بین آنها 359 نفربراساس جدول کوهن و‌همکاران (2000)‌به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی‌هابه ابزارهای‌ پژوهش شامل ‌پرسشنامه‌های آبدیدگی(محمودی و همکاران، 1392)‌، اص‍ال‍ت‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ (وود ‌و ‌ه‍م‍ک‍اران،‌ 2008)‌، بازیگوشی روانشناختی (‌اسمپ و همکاران، 2012)‌، ‌‌کنجکاوی (کشدن وهمکاران، 2009) و رضایت از زندگی(داینر، 1985) پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی تجزیه و تحلیل شد. نتایج ضریب همبستگی بین آبدیدگی‌، اصالت شخصیت‌، بازیگوشی روانشناختی و کنجکاوی با رضایت از زندگی معنادار بدست آمد (p<0/05)‌. همچنین نتایج رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد بعد از‌کنترل تعداد فرزندآبدیدگی 1/36‌ درصد، اصالت‌‌ شخصیت 1/4 درصد‌، بازیگوشی روانشناختی 8/4 درصد و کنجکاوی 5/11درصد ‌ از رضایت‌از زندگی را تبیین نمود. بنابر‌نتایج ‌این پژوهش آبدیدگی‌، اصالت شخصیت‌، بازیگوشی روانشناختی و کنجکاوی توان پیش بینی رضایت از زندگی کارمندان سالمند بازنشسته صنعت نفت شهراصفهان را دارند.
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;