رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF lمقایسه ی میزان آزاد شدن عنصر کبالت از آلیاژ کروم کبالت در دو دمای مختلف الکتروپالیش در بزاق مصنوعی به روش اسپکتوفوتومتری با جذب اتمی
پدید آورنده : امير اديب حاجي باقري
سال دفاع : 1396/04/26
مقطع تحصیلی : دکتراي حرفه اي رشته تحصیلی : دندانپزشكي
استاد راهنما : آقاي دکتر میثم مهابادی شماره دانشجو : 900157926
استاد مشاور : خانم دکتر فاطمه رشیدی میبدی
چکیده :
چکیده مقدمه: فلزات به‌طور وسیعی در مواد ترمیمی مستقیم و غیرمستقیم چه در پروتز و چه در ارتودنسی استفاده می‌شوند. فلزات در دندان پزشکی به دو گروه نابل و بیس متال تقسیم می‌شوند.این فلزات می‌تواند در بزاق حل‌شده و یا توسط معده و روده جذب شوند. سازگاری زیستی این فلزات به طبیعت شیمیایی آن‌ها،مقدار یون آزادشده و طول مدت تماس این فلزات وابسته است. هدف از این مطالعه بررسی اثر تفاوت دمای الکتروپالیش بر روی میزان آزادسازی عنصر کبالت از آلیاژ کروم کبالت است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه آزمایشگاهی ،۲۴ الگوی مومی به شکل دایره به قطر ۱۵ میلی‌متر و ضخامت ۱ میلی‌متر بریده شد. سپس نمونه‌ها اسپروگذاری شده و سیلندرگذاری، حذف موم و کستینگ برای ریختن آلیاژ انجام شد نمونه‌ها فلزی با اکسید آلومینیوم سند بلاست و پرداخت ‌شده و به‌صورت تصادفی در دو گروه ۱۲ تایی در دو دمای ۴۵و۵۵ الکتروپالیش شد. نمونه‌ها در بزاق مصنوعی قرار داده شد. نمونه ها در مدت زمان ۱۵ و ۳۰ روز برای خواندن عنصر کبالت به دستگاه اسپکتروفوتومتری جذب اتمی فرستاده شد. سپس داده‌ها توسط نرم افزار spss نسخه ۱۸ و توسط آمار توصیفی شامل محاسبه‌ی میانگین و انحراف معیار و آزمون t مستقل و زوجی انجام شد. نتایج: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که میانگین آزاد شدن کبالت از آلیاژ کروم کبالت هم در دمای ۴۵ و هم در دمای ۵۵ درجه سانتی گراد در روز ۳۰ بیشتر از ۱۵ بود، و این اختلاف در دمای ۴۵ درجه معنی دار بود(036/0=P-value). در حالی که در دمای ۵۵ معنی‌دار نبود(0754/0=P-value). در مقایسه میزان آزاد شدن یون در دو دمای ۴۵ درجه و ۵۵ درجه سانتی‌گراد، اختلاف این دو در روز ۱۵(067/0=P-value) و روز ۳۰ (754/0=P-value) معنی‌دار نبود. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که اگرچه میانگین آزاد شدن یون کبالت در ۱۵ روز در الکتروپالیش با دمای ۴۵ کمتر از ۵۵ است، ولی این اختلاف معنی دار نبوده و پس از گذشت ۳۰ روز با افزایش آزاد شدن یون تفاوتی با الکتروپالیش در دمای ۵۵ ندارد. واژه‌گان کلیدی: کروژن، آلیاژ، اسپکتروفوتومتری جذب اتمی، الکتروپالیش
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;