رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF ((تحلیل مفهوم مدیریت عواطف در اندیشه های سعدی و واکاوی مبانی کلامی آن ))
پدید آورنده : ليلا خواجه پور
سال دفاع : 1395/11/05
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : فلسفه تعليم و تربيت
استاد راهنما : آقاي دکتر علیرضا یوسفی شماره دانشجو : 910642620
استاد مشاور : خانم دکتر نرگس کشتی آرای
چکیده :
با توجه به دو هیجان خشم و شهوت در اندیشه ی » مدیریت عواطف « هدف کلی از انجام این تحقیق، تحلیل مفهوم سعدی و ارائه راهکارهای مدیریت و کنترل این دو هیجان با توجه به دیدگاه سعدی بود که با استفاده از سنت پژوهشی تحلیل زبانی انجام شد. پژوهش شامل دو بخش بود؛ در بخش اول مفهوم مدیریت عواطف با توجه به دو هیجان خشم و شهوت به صورت جداگانه از جنبه معناشناسی مورد بررسی و تحلیل گردید. در بخش دوم ارائه راهکارهای مدیریت عواطف با توجه به این دو هیجان به صورت جداگانه و از جنبه ی معنا شناسی مورد بررسی و تحلیل واقع شد، و در نهایت به روش تحلیل بر حسب شبکه معنایی در نموداری ترسیم گردید. حوزه پژوهش کلیه کتاب ها و متن های در دسترس کتابخانه ها و منابع دیجتال بود که به روش نظری، نمونه گیری شدند. ابزار گردآوری اطلاعات فیش های محقق ساخته بود. برای افزایش اطمینان پذیری، محقق برای گردآوری اطلاعات با شناسایی منابع مرتبط با موضوع و جمع آوری و ثبت داده های آن ها اقدام نمود و در مرحله بعد با دسته بندی کردن اطلاعات، اقدام به مقوله بندی و کدگذاری و ثبت خرده مقوله ها نمود و به طور مداوم آن ها را جهت اصلاح مورد مقایسه و بازبینی قرار داد.نتایج حاصل از تحلیل مفهوم مدیریت عواطف از دیدگاه سعدی بدین صورت بود که: مدیریت عواطف را با عناوینی که صاحب نظران معاصر مطرح کرده اند نمی توان در اشعار، حکمت ها و آثارسعدی با همان اصطلاحات پیدا کرد اما با تأمل و دقت در شاخصه ها و ابعاد مدیریت عواطف می توان آن را ازکلام وی درک و استنباط کرد. با تأمل در بوستان سعدی می توان چنین استنباط کرد که وی در زمینه ی مدیریت عواطف و فشارهای روانی و تسلط بر نفس بر خرد ورزی و اخلاق گرایی بر مدار عشق، و شناخت و باورهای دینی و معنوی و اعتقادات مذهبی تاکید دارد. واژگان کلیدی: مدیریت عواطف، خشم و شهوت، راهکارهای مدیریت عواطف، بوستان سعدی
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;