رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF اثربخشی آموزش پردازش اطلاعات شناختی بر افزایش مولفه های خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
پدید آورنده : نجمه نادری
سال دفاع : 1395/11/24
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : علوم تربيتي - برنامه ريزي آموزشي
استاد راهنما : آقاي دکتر احمد شعبانی شماره دانشجو : 930323040
چکیده :
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش پردازش اطلاعات شناختی بر افزایش مؤلفه های خودکارآمدی حرفه ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون - پس آزمون است که در آن از دو گروه آزمایش و کنترل استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی بودند. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای مرحله ای تعیین گردید. برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای بتز و همکاران(1996) با پایایی شش مقیاس در دامنه ای بین71/0 تا 84/0 بین دانشجویان توزیع گردید. از بین پاسخ نامه ها ، 60 دانشجوی تحصیلات تکمیلی که کمترین نمره را از پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای کسب کرده بودند، انتخاب شدند و به صورت تصادفي به دو گروه آزمایش و کنترل (هرگروه30 نفر) تقسيم شد. گروه آزمايش تحت آموزش پردازش اطلاعات شناختی طی 8 جلسه 60 دقیقه ای هفته اي يك بار، به صورت گروهی قرار گرفت. در مورد گروه کنترل هيچ مداخله اي اعمال نشد. به منظور تجزيه و تحليل داده‌هاي پژوهش ازتحلیل کوواریانس با بهره جویی از نرم افزار spss استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش پردازش اطلاعات شناختی به شیوه گروهی بر مؤلفه های خودکارآمدی حرفه ای (شامل واقع گرایی، جستجوگری، هنری، اجتماعی، تهوری و قرارداد ) در دانشجویان تحصیلات تکمیلی مؤثر بوده است. کلید واژه ها: پردازش اطلاعات شناختی،خودکارآمدی حرفه ای، واقع گرایی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی.
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;