رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF اثر بخشی گروه درمانی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر ادراک درد، کیفیت خواب، خستگی و درماندگی روان شناختی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
پدید آورنده : ندا غفاری نیکو جونقانی
سال دفاع : 1395/11/30
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : تربيت بدني وعلوم ورزشي - روانشناسي ورزشي
استاد راهنما : خانم دکتر ایلناز سجادیان شماره دانشجو : 920015942
چکیده :
هدف از این پژوهش تعیین اثر بخشی گروه درمانی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر ادراک درد، خستگی، کیفیت خواب و درماندگی روان شناختی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شهر اصفهان انجام گرفت. پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون که جامعه آماری بیماران عضو مرکز ام.اس شهر اصفهان در تابستان 1395 بودند که از بین آنها 24 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند (هر گروه 12 نفر) آزمودنی ها قبل و بعد از آموزش به پرسشنامه های کیفیت خواب پیتزبورگ (بایس و همکاران،1989)، درد مک گیل (بلزاک،1997)، افسردگی، اضطراب، استرس (لایبوند،1995)، شدت خستگی (کراپ و همکاران،1989) پاسخ دادند . گروه آزمایش تحت مداخله آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی به مدت 8 جلسه 60 دقیقه ای برگرفته از کابات زین (1979) قرار گرفتند اما گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره نشان داد که آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر روی آگاهی بر ادراک درد، خستگی، کیفیت خواب زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس اثر بخش نبوده است. اما میانگین نمرات درماندگی روان شناختی، در گروه آزمایش کاهش یافت. بر اساس نتایج، که آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر علائم درماندگی روان شناختی (افسردگی، اضطراب، استرس)بیمارن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس اثر بخش است و تلویحات مهمی در توجه به درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش مشکلات روان شناختی وجود دارد. واژگان کلیدی: ادراک درد، خستگی، کیفیت خواب، درماندگی روان شناختی، کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، مولتیپل اسکلروزیس.
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;