رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF ارتباط میان بروز پروتیین β-catenin با میزان درجه تمایز بافتی آسیب شناسی سرطان سلول سنگفرشی دهان
پدید آورنده : محمد کاظم ایمانی شیرازی
سال دفاع : 1395/03/17
مقطع تحصیلی : دکتراي حرفه اي رشته تحصیلی : دندانپزشكي تكميلي
استاد راهنما : آقاي دکتر نادر کلباسی غروی شماره دانشجو : 9399100003
چکیده :
چکيده مقدمه: سرطان دهان هشتمين سرطان شايع در مردان و پانزدهمين سرطان شايع در زنان مي باشد. تقريبا 94% بدخيمي هاي دهان را کارسينوم سلول سنگفرشي تشکيل مي دهد(1). سرطان دهان در خلال دو مرحله بيولوژيک مهم گسترش و پيشرفت مي نمايد. نخست از دست رفتن کنترل چرخه سلولي که باعث افزايش تکثير و کاهش آپوپتوز مي شود، مرحله دوم شامل افزايش ميزان تحرک سلولي است که اين امر موجب متاستاز مي شود. در اينجا سلولهاي اپي تليالي نئوپلاستيک به غشاي پايه نفوذ کرده و در نهايت به بافتهاي زيرين و گره هاي لنفاوي منطقه اي تهاجم پيدا مي کنند. هر دو اين مراحل از فعال سازي انکوژن ها و غيرفعال شدن ژنهاي سرکوبگر تومور ناشي مي شوند(2). بنابراين ميتوان گفت نخستين گام در نفوذ در سلول هاي سرطاني به بافت هاي پيرامون و ايجاد متاستاز کاهش چسبندگي ميان سلولهاي تومورال است(3). مطالعات اخير بر روي ساختارها و شرايط ساختماني سلولهاي سرطاني شده تغييرات قابل توجهي را در مقايسه باساختمان سلولهاي سالم نشان داده است که پژوهشگران را به فکر وا داشته تا براي جلوگيري از سرطاني شدن سلولها يا درمان سلولهاي سرطاني شده از اين شرايط استفاده نمايند. در اين پژوهش با هدف تعيين نقش ميزان بروز پروتئين ?-catenin در درجه هاي مختلف سلول سنگفرشي سرطاني مخاط دهان بدنبال بررسي نقش اين پروتئين در سرطاني شدن سلول سنگفرشي مخاط دهان بوديم. مواد و روش ها: دراين مطالعه گذشته نگر نوع توصيفي- تحليلي تعداد 20 نمونه از بلوکهاي پارافيني ثابت شده با فرمالين شامل 10 نمونه تشخيص داده شده well differentiated oral squamous cell carcinoma و 10 نمونه تشخيص داده شده poorly diferentiated oral squamous cell carcinoma بدون توجه به سن و جنس بيماران و 5 نمونه مخاط نرمال دهان به عنوان کنترل تهيه و و با روش ايمنوهيستوشيميايي رنگ آميزي گرديد .سپس نمونه هاي رنگ اميزي شده توسط دو پاتولوژيست مورد بررسي قرار گرفتند. نهايتاً داده ها توسط آزمون کاي دو و همبستگي اسپيرمن و آزمون دقيق فيشر مورد مورد بررسي قرار گرفتند. يافته ها: بروز نشانگر?-catenin در درجه هاي تمايز گوناگون SCC ، هم از نظر مکان رنگ پذيري و هم از نظر بود و نبود يکنواختي رنگ پذيري نشانگر با کاهش درجه تمايز بافت شناختي کارسينوماي سلول سنگفرشي کاهش قابل توجهي نشان داد همچنين بين سلول هاي خوب و ضعيف تمايز يافته نيز رنگ پذيري نشانگر از نظر آماري تفاوت معناداري نشان داد(001/0=P). بحث: با کاهش درجه تمايز بافت شناختي کارسينوم سلول سنگفرشي ميزان بروز پروتئن?-catenin نيز کاهش معنا داري ميابد و با توجه به نقش کليدي اين پروتئن در اتصالات سلولي و جلوگيري از هم گسستگي سلول ها مي تواند نقش مناسبي را در پيشگيري و حتي درمان اين کارسينوما ايفا نمايد. نتيجه گيري: يافته هاي اين پژوهش بيانگر اين بود که با ضعيف تر شدن درجه تمايز بافت شناختي سلول سنگفرشي، بروز پروتئين ?-catenin نيز کاهش مي يابد. واژگان کليدي: کارسينوم سلول هاي سنگفرشي، ، پروتئين،?-catenin متاستاز. درجه تمايز هيستوپاتولوژي
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;