رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF : مقایسه تاثیر موفقیت تکنیک انفیلتراسیون توسط آرتیکایین با بلاک عصب آلوئولار تحتانی توسط لیدوکایین در بیحسی مولر های دوم شیری مندیبل
پدید آورنده : الهام غفاری
سال دفاع : 1395/02/05
مقطع تحصیلی : دستیاری رشته تحصیلی : دندانپزشكي كودكان
استاد راهنما : خانم دکتر ندا احمدی روزبهانی شماره دانشجو : 92895100005
استاد مشاور : آقاي دکتر داوود قاسمی تودشکچوئی
چکیده :
سابقه و هدف : به علت محدوديت هاي تزريق بلاک عصب آلوئولار تحتاني،تکنيک هاي ديگر همانند، تزريق انفيلتراسيون با داروهاي بي حسي مختلف از جمله آرتيکايين، ميتواند در بي حسي دندانهاي مولر شيري، جايگزين مناسبي باشد. هدف از اين مطالعه مقايسه تاثير تکنيک انفيلتراسيون توسط آرتيکايين و بلاک عصب آلوئولار تحتاني توسط ليدوکايين دربي حسي مولرهاي دوم شيري منديبل در کودکان 11-8 سال مي باشد. مواد و روشها: اين مطالعه از نوع تجربي –باليني بوده که بر روي 42 کودک 11-8 ساله که نيازمند درمان کشيدن بر روي هر دو دندان مولر دوم شيري منديبل بودند، انجام شد.رفتار بيمار در دو مرحله تزريق بي حسي و حين کشيدن مورذ ارزيابي قرار گرفت. يافته ها:حين تزريق انفيلتراسيون آرتيکايين در حين تزريق بيحسي به طور معني داري باعث کاهش هرسه معيار SEM نسبت به تزريق بلاک با ليدوکايين شد. ( 0/05 < P ).همچنين در مورد کارايي دو تکنيک حين کشيدن دندان، با انکه نمره SEM تزريق بلاک بالاتر از بي حسي انفيلتراسيون بود ولي تفاوت معني داري بين دو تکنيک مشاهده نشد. ( P>0/05 ) نتيجه گيري: تزريق انفيلتراسون آرتيکايين مي تواند جايگزين مناسبي براي تزريق بلاک عصب آلوئولار تحتاني با ليدوکايين حين کشيدن دومين مولر شيري فک پايين باشد.
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;