رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF : تعیین آزمایشگاهی میزان چسبندگی و تکثیر سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان بر روی سه داربست مختلف با پایه پلی کاپرولاکتون
پدید آورنده : بهناز ملک احمدی
سال دفاع : 1395/07/05
مقطع تحصیلی : دکتراي حرفه اي رشته تحصیلی : دندانپزشكي
استاد راهنما : آقاي دکتر وحید اصفهانیان شماره دانشجو : 890495363
استاد مشاور : آقاي دکتر مازیار ابراهیمی دستگردی
چکیده :
تعيين آزمايشگاهي ميزان چسبندگي و تکثير سلول‌هاي بنيادي مغز استخوان بر روي سه داربست مختلف با پايه پلي کاپرولاکتون مقدمه: داربست‌‌ها نقش تعيين کنندهاي در مهندسي بافت به ويژه بازسازي بافت‌ پريودنتال دارند. امروزه تمرکز بسياري از مطالعات بر ساخت داربست‌‌هاي جديد به منظور ارتقا خواص آنها است. هدف از اين مطالعه مقايسه‌ي چسبندگي و تکثير سلولي سلول‌هاي بنيادي مزانشيمال مشتق از مغز استخوان آلوئولار بر روي داربست‌هاي پلي‌ کاپرولاکتون/ ژلاتين، پلي‌ کاپرولاکتون/ ژلاتين/زيست‌شيشه و پلي کاپرولاکتون/ژلاتين/زيست شيشه و مس است. مواد و روش‌ها: بعد از استخراج و تأييد هويت سلول‌هاي بنيادي مزانشيمال مشتق از مغز استخوان آلوئولار، 35000 سلول بر روي ظرف محيط کشت و سه داربست نام برده شده کشت داده شدند. ارزيابي کمي چسبندگي و تکثير سلولي، با استفاده از آزمون MTS به ترتيب بعد از 4 ساعت و 5،3،1 و 7 روز مورد بررسي قرار گرفت. داده‌ها با نرم افزار SPSS و آناليز واريانس يک طرفه ارزيابي شدند. . نتايج: کمترين چسبندگي سلولي بر روي داربست پلي کاپرولاکتون/ژلاتين/زيست شيشه و مس در مقايسه با دو داربست پلي‌ کاپرولاکتون/ ژلاتين و پلي‌ کاپرولاکتون/ ژلاتين/زيست‌شيشه مشاهده شد و هر سه داربست در مقايسه با ظرف کشت سلولي، چسبندگي سلولي کمتري و به دنبال آن سرعت تکثير پايين‌تري را نشان دادند. با اين وجود، بيشترين ميزان رشد سلولي بر روي داربست پلي کاپرولاکتون/ژلاتين/زيست شيشه و مس نسبت به دو داربست ديگر رخ داد .همچنين سميت سلولي در هيچ يک از گروه‌هاي مورد آزمون مشاهده نشد و سلول‌ها با الگوي نسبتاً مشابهي به تراکم سلولي رسيدند. نتيجه گيري: هر سه داربست مورد آزمايش ميزان چسبندگي و تکثير قابل قبولي را نشان دادند. اما در اين بين داربست حاوي زيست‌شيشه‌ با پوشش يون مس باعث افزايش تکثير سلولي شده؛ بنابراين داربست پلي کاپرولاکتون/ژلاتين/زيست شيشه و مس مي‌‌تواند انتخاب مناسبي براي مهندسي بافت به ويژه بازسازي بافت پريودنتال باشد. واژگان کليدي: مهندسي بافت، داربست، پلي کاپرولاکتون، ژلاتين، زيست شيشه، يون مس
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;