رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF نقش میانجی هوش فرهنگی درتاثیر هوش عاطفی بر سبک رهبری تحول آفرین ادراک شده مدیران واحدهای اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان.
پدید آورنده : حسن عباسي
سال دفاع : 1398
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : مديريت دولتي - توسعه منابع انساني
استاد راهنما : شماره دانشجو : 940306756
چکیده :
این پژوهش که با روش توصیفی-همبستگی با ماهیت کاربردی و از لحاظ زمانی مقطعی بود به منظور تعیین« نقش میانجی هوش فرهنگی در تاثیر هوش عاطفی بر سبک رهبری تحول آفرین ادراک شده مدیران واحدهای اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان» انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان به تعداد 1000 بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 248 نفر با روش نمونه گیری تصادفی در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار اندازه گیری تحقیق، سه پرسشنامه استاندارد هوش عاطفی گلمن و همکاران (2009)، هوش فرهنگی ملایی و همکاران (1395) و رهبری تحول آفرین تابلی و همکاران (1394) بود که مورد استفاده قرار گرفت. برای اندازه گیری روایی پرسشنامه ها از روش صوری توسط چندتن از پاسخگویان و روایی محتوایی توسط استاد راهنما و و چند تن از صاحبنظران و برای تعیین پایایی آن آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن برابر 912/0 برآورد گردید. برای بررسی فرضیات از روش معادلات ساختاری در نرم افزار Spss23 و Amos23 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد هوش عاطفی بر رهبری تحول آفرین ادراک شده با توجه به نقش میانجی هوش فرهنگی تاثیر داشت. همچنین فرضیات فرعی تحقیق مورد تأیید قرار گرفت، یعنی هوش عاطفی بر رهبری تحول آفرین ادراک شده تاثیر داشت؛ هوش فرهنگی بر رهبری تحول آفرین ادراک شده تاثیر داشت؛ هوش عاطفی بر هوش فرهنگی تاثیر داشت. کلید واژه ها: هوش عاطفی، رهبری تحول آفرین، هوش فرهنگی، اداره کل امور مالیاتی اصفهان.  
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;