رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF اثر ترکیبی بسته بندی پلی پروپیلن حاوی ذرات نانو هیدروکسی آپاتیت و اتمسفر اصلاح شده بر ویژگی های فیزیکو شیمایی و میکروبی گوجه فرنگی در طول انبارداری
پدید آورنده : نعيمه سبحاني
سال دفاع : 1397
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : علوم و مهندسي صنايع غذايي - صنايع غذايي
استاد راهنما : شماره دانشجو : 940238130
چکیده :
میوه¬ها و سبزی¬ها بخش مهمی از رژیم غذایی انسان را تشکیل می¬دهند. گوجه¬فرنگی گیاهی بسیار فساد¬پذیر است وبا گذشت چند روز پس از برداشت، زیان¬های بزرگی برای کشاورزان، خرده فروشان و مصرف کنندگان به جود ِ¬آورد. برداشت دستی و نادرست آن منجر به تلفات زیاد پس از برداشت می¬شود. نگهداري سبزي¬ها و میوه¬ها در کوتاه مدت و بلند مدت بطوري که تازگی محصول حفظ شود یکی از چالش¬هاي مهم فرایند پس از برداشت می¬باشد. ماهیت فساد¬پذیر گوجه¬فرنگی تازه، محققان را تشویق به توسعه تکنیک¬های جدید مانند استفاده از بسته¬بندی با اتمسفراصلاح شده برای طولانی شدن عمر مفید گوجه‌فرنگی، کرده است. بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده با افزایش غلظت دی¬اکسید¬کربن و کاهش غلظت اکسیژن به گسترش عمر مفید و حفظ کیفیت محصول کمک می¬کند. به این منظور در این تحقیق دو رقم گوجه¬¬فرنگی رد تکتا و گلد تکتا در سه نوع بسته¬بندی: بسته بندی1: پلی پروپیلن با اتمسفر ساده، بسته بندی 2: پلی پروپیلن با اتمسفر اصلاح شده، بسته بندی 3: نانو پلی پروپیلن با اتمسفر اصلاح شده به مدت 16 روز در دمای 4 درجه سانتی¬گراد نگهداری شدند. شاخص¬هایی از جمله: اسیدیته قابل تیتراسیون، pH ،فعالیت آنتی اکسیدانی، کل محتوای فنول، محتوای ویتامین C، استحکام بافت، رنگ، محتوای لیکوپن و بار میکروبی در روزهای 1،4،8،12،16 در سه تکرار اندازه گیری شدند. داده¬ها با استفاده از طرح کاملا تصادفی در قالب آزمون فاکتوریل به وسیله نرم ¬افزار SASمورد آنالیز قرارگرفتند و به منظور مقایسات میانگین از آزمون LSD استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش بسته¬بندی پلی¬پروپیلن حاوی نانو هیدروکسی آپاتیت(3%) با اتمسفر اصلاح شده و بسته بندی پلی¬پروپیلن با اتمسفر اصلاح شده بر پارامتر¬های pH، اسیدیته قابل تیتراسیون، مواد جامد محلول، در سطح(01/0≥ P) محتوای فنول کل،ویتامینC، لیکوپن و بار میکروبی در سطح (05/0≥ P)بهتر از سایر تیمارها عمل کرده و باعث حفظ بیشتر شاخص¬های کیفیت در طول ذخیره سازی در دمای 4 درجه سانتی¬گراد شد. این یافته¬ها نشان داد که بسته‌بندی پلی¬پروپیلن با اتمسفر اصلاح شده و بسته¬بندی پلی¬پروپیلن حاوی نانوهیدروکسی¬آپاتیت(3%) بر افزایش ماندگاری محصولات پس از برداشت تاثیر بسیاری دارد و می¬تواند کیفیت محصولات پس از برداشت را به طور قابل توجهی افزایش دهد. واژگان کلیدی: گوجه فرنگی، اتمسفر اصلاح شده، نانو هیدروکسی آپاتیت، پلی پروپیلن
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;