رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF تدوین بسته آموزشی مبتنی بر چشم انداز زمان و اثربخشی آن بر متعادل سازی زمان، خود نظم دهی تحصیلی،پایستگی تحصیلی و اضطراب دانش آموزان دختر پایه نهم شهر تهران
پدید آورنده : مهكامه حسيني
سال دفاع : 1397
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : روانشناسي تربيتي
استاد راهنما : شماره دانشجو : 930550964
چکیده :
چکیده: این پژوهش با هدف تدوین بسته آموزشی چشم انداز زمان و تعیین اثربخشی آن بر متعادل سازی زمان، خودنظم دهی تحصیلی، پایستگی تحصیلی و اضطراب دانش¬آموزان دختر پایه نهم در شهر تهران انجام گرفت و با روش دو مرحله ای کیفی- کمی و با طرح اکتشافی صورت پذیرفت. در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون با رویکرد قیاسی به صورت قالب مضامین، تحلیل مقایسه-ای و شبکه مضامین استفاده شده به طوری که 3 مضمون فراگیر، 6 مضمون سازماندهنده و 44 مضمون پایه استخراج گردید. یافته¬های بخش کیفی در مرحله نخست با روش هولستی و با استفاده از گروه متخصصان اعتباریابی شد. اعتبار بسته آموزشی تهیه شده نیز با نظر متخصصان (ضریب لاوشه) و مطالعه پایلوت تایید گردید. پژوهش حاضر در بخش دوم به صورت نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون، پیگیری با دو گروه آزمایش و کنترل انجام گرفت. جامعه آماری بخش اول پژوهش متون علمی و پژوهشهای انجام شده در زمینه چشم انداز زمان بود که از اشباع نظری برای نمونه گیری استفاده گردید. جامعه آماری بخش کمی کلیه دانش¬آموزان دختر پایه نهم شهر تهران در سال تحصیلی 97-96 بودند. شیوه نمونه گیری در دسترس بوده و از میان دانش¬آموزان مذکور 60 نفر که تعادل زمانی نداشتند در دو گروه 30 نفره آزمایش و کنترل به طور تصادفی تخصیص یافتند. شرکت کنندگان در پژوهش در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری به ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه¬های چشم انداز زمان زیمباردو (2009)، خود نظم دهی تحصیلی زیمرمن(2008)، پایستگی مارتین و مارش (2008)، اضطراب کتل(1389) و بسته آموزشی چشم انداز زمان بود پاسخ دادند. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه مورد آموزش قرار گرفتند. در حالیکه گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. در بخش کمی برای تحلیل داده¬های جمع آوری شده با بکارگیری بسته آماری علوم اجتماعی نسخه22 از روش تحلیل کوواریانس در بررسی پایلوت و تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معناداری 001/0≥ pجهت آمار استنباطی بخش اصلی استفاده گردید. دانش¬آموزان قبل از شروع آموزش(پیش آزمون)، بعد از پایان دوره آموزش(پس آزمون) و سپس دوماه بعد از اجرای پس آزمون (پیگیری) با ابزار پژوهش، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که آموزش چشم انداز زمان، تعادل زمانی وخود نظم دهی تحصیلی، پایستگی تحصیلی را اقزوده و اضطراب ¬دانش¬آموزان را کاهش داده است و تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون و پیگیری مشاهده گردید(001/0≥p ) واین تأثیر در مرحله پیگیری دو ماهه پایدار ماند(001/0≥p ). واژگان کلیدی: چشم انداز زمان، تعادل زمانی، خودنظم دهی تحصیلی، پایستگی تحصیلی، اضطراب.
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;