رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF «راهبردهای طراحی و گسترش پیاده راه های زیستی در راستای توسعه پایدار گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهر کرج)»
پدید آورنده : محمود حقيقت
سال دفاع : 1397
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : جغرافيا و برنامه ريزي شهري
استاد راهنما : شماره دانشجو : 930538942
چکیده :
کلان شهرهای ایرانی به علت مواجهه ناگهانی با پیامدهای انقلاب صنعتی و فرهنگ ماشینی دچار گسستی عمیق با سنت شهرسازی انسان مدار خود گردیده است. لزوم ایجاد پیاده راه در شهر کرج جهت تقویت پیاده مداری و خلق فضاهای شهری حامی محیط زیست، سلامت انسان ها و رونق صنعت گردشگری شهری از یک راه‌کار به یک ضرورت تبدیل گشته است.این پژوهش در راستای شناسایی راهبردهای طراحی و گسترش پیاده‌راه‌های زیستی در راستای توسعه پایدار گردشگری شهری در شهر کرج صورت پذیرفت. روش تحقیق ترکیبی از روش های آماری و تکنیک AHP و SWOT می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 384 نفر از شهروندان، 260 نفر از گردشگران، 82 نفر متولیان و مدیران اجرایی شاغل در نهادهای ذی‌مدخل در امر پیاده‌راه‌سازی و گردشگری شهری و 72 نفر از متخصصین و کارشناسان و نخبگان مربوطه می-باشد.نتایج حاکی از آن است که معیارهای طراحی و گسترش پیاده راه های زیستی به 5 معیار کالبدی- معماری، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، زیست محیطی و مدیریتی تقسیم می گردد. هرکدام از معیارها به زیرمعیارهایی تقسیم گردید. بر این اساس 4 پرسشنامه با محتوای زیرمعیارهای معیارهای اصلی طراحی و در بین 4 جامعه توزیع گردید، ابتدای امر یک پرسشنامه برای نخبگان و کارشناسان برنامه ریزی شهری طراحی و توزیع گردید، پس از اطمینان از پرسشنامه و تعیین آلفای کرونباخ پرسشنامه ها، پرسشنامه ها تکمیل و در نرم افزار SPSS وارد گردید. در مرحله اول تحلیل آماری اطلاعات فردی پاسخگویان بررسی گردید. در مرحله دوم با استفاده از میانگین اولویت هرکدام از عوامل از دید هر جامعه آماری تعیین گردید. با استفاده از روش ال ساعتی یا همان تکنیک AHP میزان ضریب اهمیت هرکدام از معیارها و زیرمعیارها استخراج گردید. نتایج روش ال ساعتی بیان می دارد که معیارها بر اساس ترتیب اهمیت به صورت زیست محیطی، اجتماعی- فرهنگی، مدیریتی، اقتصادی و در نهایت کالبدی- معماری می باشند. با آزمون خی دو و ضریب همبستگی چندمتغیره سهم هرکدام از معیارها و بدین صورت که معیار کالبدی- معماری 78/19 درصد، معیار اقتصادی 75/22 درصد، معیار اجتماعی- فرهنگی 70/26 درصد، معیار زیست محیطی 85/13 درصد و معیار مدیریتی 82/15 درصد از واریانس متغیر ملاک (طراحی و گسترش پیاده راه های زیستی) را تبیین می کند. با آزمون بارتلت و KMO همبستگی بین معیارها و طراحی و گسترش پیاده راه های زیستی اثبات گردید. کلیدواژه ها: پیاده‌راه‌های زیستی، پیاده محوری، توسعه پایدار، گردشگری شهری، شهر کرج.
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;