رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF ارزیابی ارتباط طول و زاویه زائده استیلوئید استخوان تمپورال و ابعاد راه هوایی فوقانی در CBCT
پدید آورنده : فاطمه صدري
سال دفاع : 1397
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : دندانپزشكي
استاد راهنما : شماره دانشجو : 910119156
چکیده :
مقدمه: سندرم ایگل با علایم درد شدید و محدودیت در حرکات گردن و دیسفاژی همراه است. این اختلال به دلیل طویل شدن،کلسیفیه شدن و یا مدیالی قرار گرفتن زائده استیلویید و رباط های اطراف آن و فشار بر باندل نوروواسکولار اطراف پدید می آید. به علت ارتباط کمپلکس استیلوهایویید با قسمت هایی از راه هوایی هدف از این مطالعه ارزیابی ارتباط طول و زاویه زائده استیلویید استخوان تمپورال و ابعاد راه هوایی فوقانی در CBCT بود. مواد و روش ها: در این پژوهش توصیفی- تحلیلی، تصاویر CBCTاز 100 بیمار شامل 51 زن و 49 مرد در محدوده سنی بالای 18 سال مورد بررسی قرار گرفت. بیماران به سه گروه 40-18 ،60-41 و بالای 60 سال تقسیم شدند. زائده استیلویید بلندتر از 30 میلی متر به عنوان زائده استیلویید طویل شده در نظر گرفته شد. سپس ابعاد راه هوایی در نواحی ولوفارنکس و هیپوفارنکس در پلن های ساجیتال و کرونال اندازه گیری شد. برای هر زائده استیلویید، طول زائده، زاویه افقی، زاویه عمودی، نوع مورفولوژی و الگوی کلسیفیکاسیون آن ثبت گردید. در پایان داده ها وارد نرم افزار SPSS16 شد و با استفاده از آزمون های تی تست مستقل، کای اسکوئر و همبستگی پیرسون آنالیز شد. یافته ها: از بین 200 زائده استیلویید مورد بررسی، 107 مورد طویل شده بودند. طول متوسط زائده استیلویید طویل شده در مردان 58/37 میلی متر و در زنان 70/38 میلی متر و شیوع زائده استیلویید طویل شده در مردان 52 درصد و در زنان 54 درصد گزارش شد. فراوانی با افزایش سن افزایش نشان داد. درگیری دوطرفه بیش از یکطرفه و الگوی کلسیفیکاسیون Partially و الگوی طویل شدگی elongated شایع ترین حالت بود و میان فراوانی الگوهای طویل شدگی و کلسیفیکاسیون با جنسیت و گروه های سنی ارتباط معناداری وجود نداشت(P-Value > 0/05). میان زاویه افقی و طول زائده ارتباط معناداری یافت نشد(P-Value > 0/05) اما میان طول زائده استیلویید و زاویه عمودی رابطه متوسطی (r = 0.32 , p = 0.001) وجود داشت. هم چنین در میانگین ابعاد راه هوایی در ناحیه هیپوفارنکس در بعد قدامی خلفی، بین افراد با زائده استیلویید طویل شده دوطرفه و نرمال و در میانگین ابعاد راه هوایی ناحیه هیپوفارنکس در بعد عرضی بین افراد با زاویه افقی کاهش یافته دوطرفه و یکطرفه اختلاف آماری معنادار وجود داشت(P-Value < 0/05). نتیجه گیری: در ناحیه هیپوفارنکس در بعد قدامی خلفی بیشترین اثر را طول زائده استیلویید و در بعد عرضی آن زاویه افقی دارا می باشد که می تواند به علت تحت تاثیر قرار گرفتن جهت originو insertion عضلات کمپلکس استیلوهایویید و هم چنین متاثر شدن عملکرد عضلات متصل به هیپوفارنکس باشد که در نهایت منجر به تغییر ابعاد راه هوایی می شود. بنابراین بررسی بیشتر علایم سندرم ایگل مرتبط با راه های هوایی می تواند به کشف بیشتر ماهیت این بیماری و درمان موثرتر آن کمک کند. واژگان کلیدی: سندرم ایگل، راه هوایی فوقانی، زائده استیلویید، ولوفارنکس، هیپوفارنکس، توموگرافی کامپیوتری اشعه مخروطی
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;