رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF تاثیر شاخصهای کلان اقتصادی بر شاخصهای صنعت بیمه در استان های ایران
پدید آورنده : مريم حسين زاده بالامرزناكي
سال دفاع : 1397
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : علوم اقتصادي
استاد راهنما : شماره دانشجو : 890977619
چکیده :
با توجه به جایگاه مهم و اساسی صنعت بیمه در رشد و توسعه اقتصادی کشور، در این پژوهش به بررسی ارتباط شاخص های کلان اقتصادی با ضریب نفوذ بیمه در استان های ایران طی دوره زمانی 1383 الی 1394 پرداخته شد. بدین منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی استفاده شد. در این تحقیق تاثیرگذاری رشد اقتصادی و مخارج سرمایه گذاری بر ضریب نفوذ بیمه بررسی گردید و همچنین به تأثیرگذاری ضریب نفوذ بیمه بر رشد اقتصادی و مخارج سرمایه گذاری پرداخته شد. نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان دادند که با استفاده از آزمون استقلال مقطعی پسران نامانایی برخی متغیرها تعیین گردید و از آزمون همجمعی کائو برای اثبات وجود رگرسیون کاذب استفاده شد. همچنین با بکارگیری آزمون های مختلف دورنزایی، درونزا بودن متغیرهای تحقیق بررسی گردید. سرانجام با برآورد مدل تحقیق به روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی، نتایج تحقیق حاکی از معناداری مثبت رشد اقتصادی و مخارج سرمایه گذاری با ضریب نفوذ بیمه در استان های منتخب ایران طی سالهای 1383 الی 1394 بوده است. همچنین ضریب نفوذ بیمه بر رشد اقتصادی و مخارج سرمایه گذاری تأثیر مثبت و معناداری داشته است.
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;