رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF رابطه نگرش نامطلوب محیطی بارفتار شهروندی سازمانی ونقش میانجی گری آنومی سازمانی
پدید آورنده : شكوفه تشكر
سال دفاع : 1396/06/08
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مديريت آموزشي
استاد راهنما : خانم دکتر بدری شاه طالبی حسین آبادی شماره دانشجو : 940040761
چکیده :
پژوهش حاضر با هدف رابطه نگرش نامطلوب محیطی با رفتار شهروندی سازمانی و نقش میانجی‌گری آنومی سازمانی، به روش توصیفی و از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان ستادی سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان به تعداد 480 نفر تشکیل دادند که از این تعداد بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم تعداد 214 نفر برای شرکت در پژوهش حاضر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات سه پرسشنامه نگرش نامطلوب محیطی ، پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی و آنومی‌ سازمانی بود . نتایج نشان دادند که مدل پیشنهادی از برازش مطلوبی برخوردار بوده وهمچنین بین متغیرهای نگرش نامطلوب محیطی و آنومی سازمانی رابطه معنادار و مستقیم و بین متغیرهای نگرش نامطلوب محیطی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار و معکوس و همچنین بین آنومی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار و معکوس وجود داشت. همچنین نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین نظرات پاسخگویان در متغیر نگرش نامطلوب بر حسب تحصیلات و آنومی سازمانی بر حسب سن تفاوت معناداری وجود داشت. در سایر ابعاد تفاوت معنادار مشاهده نگردید.
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;