رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF بررسی تاثیر تمرکز ساختار بازار بر عملکرد مالی بانک ها و موسسات اعتباری در ایران
پدید آورنده : معصومه منتظرالقائم
سال دفاع : 1395/11/30
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مديريت دولتي - مديريت مالي دولتي
استاد راهنما : آقاي دکتر مهدی فدائی شماره دانشجو : 920076699
چکیده :
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تمرکز ساختار بازار بر عملکرد مالی در بانک ها و موسسات اعتباری منتخب در ایران است. روش تحقیق توصیفی همبستگی و به صورت استقرایی می باشد. داده های تحقیق از صورتهای مالی نمونه ای از 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک در طی سالهای 1388 الی 1394 جمع آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون داده های تابلویی شامل چاو و هاسمن استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که؛ تاثیر مثبت و معناداری متغیر شاخص هرفیندال- هیرشمن(HHI) بر بازده دارایی ها(ROA) دارد اما تاثیر معنادار متغیر شاخص هرفیندال- هیرشمن بر بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) یافت نشد. تاثیر اندازه(Size) بر عملکرد مالی در بانک ها منفی و معنادار بوده است. همچنین تاثیر اهرم مالی(Lev) بر عملکرد مالی در بانک ها نیز منفی و معنادار بوده است. کلمات کلیدی: شاخص هرفیندال، بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;