رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF واکاوی گفتمان رفتار مصرف آب دانش آموزان دوره اول ابتدایی به منظور طراحی دوره آموزشی مبتنی بر روش یادگیری معکوس
پدید آورنده : ندا رجائيان
سال دفاع : 1396/06/21
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : برنامه ريزي درسي
استاد راهنما : خانم دکتر نرگس کشتی آرای شماره دانشجو : 920007152
استاد مشاور : آقاي دکتر محمد علی نادی خوراسگانی
چکیده :
هدف کلی از انجام این پژوهش، واکاوی گفتمان رفتار مصرف آب دانش آموزان دوره اول ابتدایی به منظور طراحی دوره آموزشی مبتنی بر روش یادگیری معکوس بود. پژوهش حاضر در دو سطح جدا نشدنی و همزمان انجام گرفت. در سطح اول جهت رسیدن به شبکه مضامین مرتبط با رفتار مصرف آب ازروش تحلیل مضمون آترایداسترلینگ استفاده شد.در سطح دوم که مبتنی بر روش تحلیل گفتمان یورگنسن بود، محقق به بررسی این موضوع از نگاه دانش‌آموزان پرداخت. حوزه پژوهش در سطح تحلیل مضمون وتحلیل گفتمان به ترتیب کلیه منابع مکتوب و دیجیتال در دسترس مرتبط با رفتار والگوی مصرف آب، ودانش آموزان دختر وپسر دوره اول دبستان های ابتدایی دولتی شهر اصفهان بود که با روش نمونه گیری هدفمند متجانس انتخاب شدند.ابزار گردآوری اطلاعات دردو سطح به ترتیب فیش‌برداری از کلیه منابع کتابخانه‌ایی ودیجیتالی در دسترس،و مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته در گروههای کانونی 5 نفره همراه با نقاشی بود که گروه به گروه صورت می گرفت و کدگذاری می گردید.بعد از سیزدهمین گروه اطلاعات به حد اشباع رسید و اطلاعات جدیدی به دست نیامد ولی برای اعتبار بخشی تا گروه بیستم ادامه پیدا کرد.در هر دو سطح ازروش کدگذاری برای تحلیل استفاده شد. در سطح اول بعد از کدگذاری اولیه، مضامین به سه دسته فراگیر، سازمان دهنده و پایه تقسیم شدند ودر سطح دوم کدگذاری موضوعی صورت گرفت.برای تعیین اعتبار یافته‌ها در دوسطح به ترتیب ازضریب هولستی و روش بازسازی واقعیت وبرای افزایش پایایی به ترتیب براساس حسابرسی کنترل بیشینه ایی درمرحله یادداشت برداری از متون ورعایت قوانین یک مصاحبه استاندارد استفاده شد. نتایج نشان داد که مولفه های اصلی رفتار مصرف آب، عوامل زمینه ایی و نگرش است که خود نیز شامل مضامین سازماندهنده ایی همچون: حیطه شناختی، عاطفی و رفتاری در بخش نگرش، و عوامل سیاسی،اقتصادی،محیط،وراثت وفرهنگ،در بخش عوامل زمینه ایی می باشد. همچنین گفتمان دانش آموزان از مصرف آب معادل سه مؤلفۀ آگاهی،نگرش و عملکرد در نظرگرفته شد. در نهایت دوره ایی برای آموزش مصرف آب مبتنی بر روش یادگیری معکوس ارائه شد که درآن مضامین بدست آمده از شبکه مضامین به عنوان اهداف کلی و جزئی دوره آموزشی و گفتمان حاصل از مصاحبه های دانش آموزان،به عنوان محتوای تشکیل دهنده دوره که می تواند به عنوان نرم افزار آموزشی در قالب لوح فشرده،نگارش داستان یا تصاویر متحرک موزیکال طراحی شود،مورد استفاده قرار گرفت.
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;